Statistik om olycksfall och barnförsäkringar

Olycksfall med lekande barn

Även om den allmänna trenden visar på en minskning av olycksfall så söker nästan 200 000 barn och ungdomar akut läkarvård årligen efter olycksfall. För att maximera skyddet för din familj och barnen, bör du överväga att lägga till en heltäckande barnförsäkring till din befintliga hemförsäkring.

De flesta av dessa olyckor sker i hemmet, följt av sportaktiviteter och skolmiljöer. Fallolyckor dominerar, speciellt bland de yngre barnen, medan äldre barn ofta skadar sig genom att springa in i saker eller varandra. Huvudskador är vanliga hos små barn, medan frakturer och stukningar blir mer vanligt i äldre åldrar.

Bland tonåringar i åldrarna 15 till 17 är det vanligt med skador som vrickningar och stukningar. Pojkar är mer benägna att skada sig än flickor, där de utgör 60 procent av olycksfallen. När det gäller var dessa olyckor inträffar, sker majoriteten, 33 procent, i hemmet eller dess nära omgivning. Detta följs av olycksfall under sport- och idrottsaktiviteter, som står för 29 procent. Skolor och barnomsorgsplatser är platser för 18 procent av olyckorna, medan de återstående 12 procenten inträffar i andra hem- och fritidsmiljöer. Trafiken utgör 8 procent av olycksfallen bland barn och ungdomar.

Skador i hemmet

Majoriteten av barnolyckorna inträffar i hemmet, vilket inte är förvånande med tanke på att barn spenderar stor del av sin tid där. Fallolyckor är den vanligaste orsaken till skador, speciellt under barnens första levnadsår. Dessa kan involvera fall ur sängar, stolar eller när barnen lär sig gå. Även klämskador, förgiftningar, och brännskador är också vanliga, särskilt bland de yngre barnen.

Tio tips för en säkrare hemmiljö

Säkerhetsgrindar och barriärer: Installera säkerhetsgrindar vid trappor och stäng av rum som inte är barnsäkra. Detta förhindrar fallolyckor, särskilt för barn som precis börjat gå.

Säkra möbler och TVn: Fäst tunga möbler, som bokhyllor och TV-apparater, i väggen för att förhindra att de välter och orsakar klämskador.

Dölj vassa hörn: Använd hörnskydd på möbler med vassa kanter för att minska risken för skador vid fall.

Minimera förgiftnings risken: Förvara alla kemikalier, mediciner och rengöringsprodukter utom räckhåll för barn. Använd säkerhetslås på skåp där dessa produkter förvaras.

Säkerhetslås på dörrar och fönster: Installera säkerhetslås och spärrar på fönster och balkongdörrar för att förhindra olyckor.

Temperatursäkring för vatten: För villaägare med egen varmvattenberedare är det rekommenderat att se över maxtemperaturen för att förhindra eventuella brännskador. Det är rekommenderat att hålla vattentemperaturen vid 50-55 grader Celsius.

Rök- och kolmonoxidvarnare: Se till att ha fungerande rök- och kolmonoxidvarnare installerade i hemmet, och testa dem regelbundet.

Säker matförvaring och hantering:Förvara knivar, tunga köksredskap och varm mat utom räckhåll för barn för att förhindra skär- och brännskador.

Skydda eluttagen: Använd säkerhetsproppar och skydd för eluttag för att förhindra elektriska olyckor.

Säkerhetszoner i hemmet: Skapa barnsäkra områden i hemmet där barn kan leka säkert under uppsikt.

Genom att följa dessa tips kan du betydligt minska risken för olyckor i hemmet. Kom ihåg att ingen åtgärd ersätter uppmärksam tillsyn. En heltäckande barnförsäkring är också en viktig del av att skydda din familj ekonomiskt ifall en olycka skulle inträffa trots alla försiktighetsåtgärder.

Sport- och idrottsplatser

När barnen blir äldre, flyttar fokus till utomhusaktiviteter och sport. Här är det vanligt med skador relaterade till kollisioner, fall och eventuell överansträngning. Vanliga skador inkluderar stukningar, frakturer och skrubbsår, ofta relaterade till fotboll, cykling, skateboardåkning och andra aktiva sporter. För äldre barn och tonåringar, är sportrelaterade skador en signifikant orsak till sjukhusbesök.

Skola och barnomsorg

Skador i skolan och barnomsorgen står för en betydande del av olycksfallen, där sammanstötningar med andra barn, fall i lekplatser och sportaktiviteter är vanliga. Lärare och barnomsorgspersonal spelar en viktig roll i att övervaka och säkerställa barnens säkerhet, men olyckor kan fortfarande inträffa.

Trafiken som riskmiljö

Även om en mindre andel av olyckorna sker i trafiken, är de ofta bland de mest allvarliga. Barn som fotgängare, cyklister eller passagerare i bilar är utsatta för risker. För tonåringar, ökar riskerna ytterligare med tillgång till mopeder och cyklar, där olyckor ofta involverar kollisioner med motorfordon.

Som fotgängare och cyklister är barn särskilt utsatta eftersom de kan ha svårt att bedöma avstånd och hastighet på ankommande fordon. Små barn kan ibland vara svåra att upptäcka för bilförare, vilket ökar risken för olyckor, särskilt i områden med begränsad sikt. Det är viktigt att barn och ungdomar får ordentlig trafiksäkerhetsutbildning. Detta inkluderar allt från att lära sig hur man korsar en gata säkert, till att förstå trafikregler.

För tonåringar ökar risken ytterligare när de börjar använda mopeder och cyklar. Dessa fordon gör dem mer rörliga och därmed mer benägna att befinna sig på vägar med högre trafikintensitet. Tonåringar kan sakna erfarenhet och omdöme som krävs för att säkert navigera i trafiken, vilket ökar risken för kollisioner med motorfordon. Innan tonåringar börjar köra på vägarna, är det inte bara essentiellt att de är väl insatta i trafiksäkerhet, utan det är också klokt att komplettera med en mopedförsäkring eller epaförsäkring för ytterligare skydd.

Användning av säkerhetsutrustning som hjälmar för cyklister och korrekt användning av bilbälten och barnstolar i fordon är livsviktigt för att minska risken för allvarliga skador vid olyckor. Barnbilstolar och hjälmar är den billigaste och viktigaste livförsäkringen.

Trafik- och bilförsäkring

Efter att ha diskuterat de olika riskerna som barn och ungdomar står inför i trafikmiljön, är det viktigt för dig som vuxen att även se vikten av adekvat skydd för att minska de ekonomiska riskerna vid eventuella olyckor. I Sverige är en trafikförsäkring obligatorisk och täcker skador orsakade av ditt fordon på andra personer och deras egendom. För att erbjuda ett ännu bättre skydd, så kan man välja hel- eller halvförsäkring vilket är bra att kolla på när du jämför bilförsäkring, som utökar täckningen av en trafikförsäkring. För familjer med barn är det viktigt att investera i en omfattande bilförsäkring för att säkerställa ekonomisk trygghet i händelse av trafikolyckor.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det bra att vidta åtgärder för att förebygga och minimera riskerna för barn och ungdomar i deras vardagliga miljöer. Detta innebär att säkra hemmet mot potentiella faror, utbilda barnen om trafiksäkerhet och se till att de är skyddade under lek och sportaktiviteter. Dessutom är det viktigt att investera i lämpliga extra försäkringar utöver standard hemförsäkringen, såsom barnförsäkring till minstingarna och epa- eller mopedförsäkring för tonåringarna, och en bra bilförsäkring för hela familjen. Genom dessa proaktiva steg kan vi erbjuda våra barn en tryggare uppväxtmiljö och ge oss själva en större sinnesro i vardagen.